Bestuur

De Jodan Boys bestaat uit de volgende drie entiteiten:

  • Vereniging C.V.V. De Jodan Boys
  • Stichting De Jodan Boys
  • Stichting Topvoetbal Jodan Boys

De samenstelling van de besturen vindt u onder Contactpersonen.

Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en leden van dit bestuur hebben zitting en zijn onderdeel van de besturen van Stichting Topvoetbal, Stichting De Jodan Boys (accommodatie) en de Raad van toezicht van de Stichting De Jodan Boys.

Het doel van de vereniging is:

Het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport. Zij wil dit doel bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden en alle activiteiten dit er toe leiden om dit doel te bereiken.

Bestuursleden hebben ieder een eigen aandachtsgebied, zoals:

Voetbaltechnische zaken

Bestuurslid voetbaltechnische zaken is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen de vereniging en doet dit door het opstellen en laten uitvoeren van het voetbaltechnisch en opleidingsbeleid binnen de Jodan Boys. Tevens vertegenwoordigt hij/zij een aantal commissies en/of functies in het bestuur namelijk:  

Algemene zaken

Bestuurslid algemene zaken is verantwoordelijk voor de volgende commissies en functies binnen de vereniging:

Stichtingsbestuur

De Stichting heeft tot doel:

Het doen oprichten, beheren en exploiteren van gebouwen staande op sportterreinen die in huur zijn bij C.V.V. De Jodan Boys (vereniging). De gebouwen dienen dienstig gemaakt te worden aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de leden van bovengenoemde vereniging en de leden van verenigingen en instellingen welke met instemming van het bestuur – na verkregen toestemming van de raad van toezicht – zijn toegelaten.

Bestuur Stichting Topvoetbal

De Stichting heeft tot doel:

De bevordering van de topvoetbalprestaties van vereniging C.V.V. De Jodan Boys. De Stichting probeert dit doel onder andere te verwezenlijken door het sluiten van contracten met spelers behorend tot de A-selectie. Met het oogmerk om deze om niet uit te lenen (aan vereniging C.V.V. De Jodan Boys). De Stichting houdt met al haar activiteiten rekening met het Voetbaltechnisch beleid zoals dat door de vereniging is vastgesteld. De Stichting handelt niet in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan van vereniging C.V.V. De Jodan Boys.

Bestuur