Contributie

Contributie

Belangrijke wijziging contributiebeleid (27 juni 2017): Leden betalen vanaf nu 2 keer per jaar contributie, in plaats van 4 keer per jaar. De ALV van 27 juni jl. heeft ingestemd met deze wijziging in het contributiebeleid.

Wat betekent dat voor u?

De nieuwe regeling gaat direct in. Dat betekent dat u eind augustus 2017 een incasso krijgt voor het 3e en 4e kwartaal van 2017. Eind januari 2018 krijgt u dan de incasso voor het 1e en 2e kwartaal.

Bekijk hier de bedragen: Contributietabel

Zijn er uitzonderingen?

  • Voor gezinnen met 3 of meer leden wordt een uitzondering gemaakt en blijft betaling per kwartaal mogelijk (deze leden betalen de halfjaarfactuur dan in 2 termijnen). Hiervoor kunnen leden specifieke betalingsafspraken maken.
  • Leden die niet in staat zijn te betalen kunnen contact opnemen met de penningmeester om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Betaal je contributie op tijd!

  • Voor Jodan Boys zijn contributies een belangrijke bron van inkomsten om de vereniging te kunnen laten draaien. Daarom is het belangrijk dat u de contributie op tijd betaalt, de meesten doen dit gelukkig ook.

Wat als u niet op tijd betaalt?

  • Leden die een betalingsachterstand hebben van een kwartaal of meer en ondanks herhaalde verzoeken niet betalen, mogen niet meer spelen en trainen totdat het openstaande bedrag betaald is. In het uiterste geval kan Jodan Boys een incassobureau inschakelen.
  • Leden die een jaar geen contributie hebben betaald, zullen we schorsen als lid. Zij worden voorgedragen aan de ledenvergadering om geroyeerd te worden. Let wel: ook dan zijn ze verplicht om alsnog de openstaande contributiekosten te betalen.
  • Ook als iemand zelf het lidmaatschap opzegt, terwijl er nog een contributieachterstand bestaat, moet degene dit bedrag volledig betalen.

Betalingsregelingen

  • Uiteraard zijn er mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen als er bijzondere omstandigheden zijn. Tot eind 2017 heeft de gemeente Gouda een regeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (niet meer dan 120% van het bijstandsniveau) : de Geld Terug Regeling. Zie: https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning . Vanaf 2018 vervalt deze en wordt waarschijnlijk vervangen door een andere regeling)

Klopt de informatie van Jodan Boys niet?

  • Het kan natuurlijk zijn dat u een aanmaning krijgt en u van mening bent dat onze informatie niet klopt. In dat geval kunt u contact opnemen met de penningmeester van C.V.V. De Jodan Boys via contributies@cvvdejodanboys.nl
  • Dus daarom: betaal je contributie op tijd! (IBAN: NL76 INGB 0002067080)