Privacyverklaring.

A L G E M E E N:


CVV de Jodan Boys beheert een website (www.cvvdejodanboys.nl) en maakt gebruik van een aantal applicaties waarmee uw gegevens worden verwerkt. Via de website wordt u geïnformeerd en de applicaties worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren of de administratie van CVV de Jodan Boys te organiseren.

CVV de Jodan Boys verwerkt uw persoonsgegevens. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via formulieren (op de website) hebt ingevuld. CVV de Jodan Boys waarborgt en respecteert uw privacy bij de verwerking van deze gegevens, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van toepassing zijnde wetgeving. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

P R A K T I S C H E   T I P S   V O O R   A L L E   J O D A N   B O Y S   GE B R U I K E R S:


 • Beperk het gebruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk. Dit geldt voor persoonsgegevens van leden, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuurders etc. etc.
 • Deel geen persoonsgegevens van leden, leiders, trainers of andere vrijwilligers en personen die voor CVV de Jodan Boys werkzaam zijn. Doe dit niet op papier maar ook niet per mail, whatsapp, in de Cloud of anderszins;
 • Als je vanuit hoofde van je (vrijwilligers) taak persoonsgegevens wilt gebruiken of versturen vraag je dan altijd af wat het doel is waarom je de gegevens gaat gebruiken. Vraag jezelf af of de persoonsgegevens in jouw bezit zijn gekomen voor dit specifieke doel. Als dit niet zo is moet je eerst toestemming vragen. Als je twijfelt overleg dan altijd vooraf met avg@cvvdejodanboys.nl
 • Als je vanuit hoofde van je (vrijwilligers) taak toch persoonsgegevens moet verwerken of delen gebruik dan zo min mogelijk persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld geen mailadressen of geboortedatum meesturen als het voor de taak niet nodig is. Overleg in geval van twijfel altijd met avg@cvvdejodanboys.nl;
 • Als je vanuit hoofde van je (vrijwilligers) taak persoonsgegevens moet delen doe dit dan altijd veilig. Voeg bijvoorbeeld een wachtwoord toe aan je document. Overleg met avg@cvvdejodanboys.nl als je wilt weten hoe je dit doet;
 • Krijg je onverhoopt toch gegevens over personen in je bezit. Waarschuw dan de afzender en bewaar de gegevens niet. Gooi de mail, de Whatsapp en of het document weg;
 • Zet bij het verzenden van een mail aan meerdere personen de geadresseerden in de BCC zodat niet onbedoeld mailadressen worden uitgewisseld;
 • Sla geen persoonsgegevens op. Denk hierbij aan cloudoplossingen zoals; dropboxen of gedeelde dropboxen, Google Drives of gedeelde Google Drives. Gebruik geen USB-sticks of andere opslagapparaten zoals harddisks of lokale Pc’s en Laptops;
 • Maak je toch gebruik van privé devices zoals telefoons, iPads, laptops of Pc’s waarop persoonsgegevens van Jodan Boys staan, beveilig deze dan met een toegangscode en zorg voor een up-to-date virusscanner.
 • Moet je uit hoofde van je taak toch gegevens opslaan doe dit dan altijd beveiligd met een wachtwoord;
 • Maak geen ongevraagde foto’s van personen, vraag schriftelijk toestemming voor het maken en eventueel publiceren van foto’s. CVV de Jodan Boys heeft een standaard toestemmingsformulier waarmee toestemming gevraagd kan worden. Deze schriftelijke toestemming wordt centraal opgeslagen. Stuur het formulier dan ook naar avg@cvvdejodanboys.nl;

G E B R U I K   V A N   P E R S O O N S G E G E V E N S:


CVV de Jodan Boys verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer
 • IBAN-nummer
 • Pasfoto
CVV de Jodan Boys verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met onze website en de diensten (zoals een nieuwsbrief) die Jodan Boys levert hebben we niet de intentie om gegevens verzamelen over de bezoekers. We kunnen daarom ook niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij, zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@cvvdejodanboys.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarvoor gebruikt CVV de Jodan Boys deze gegevens:

CVV de Jodan Boys verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • De ledenadministratie (Sportlink) en het aanvragen van het lidmaatschap bij de KNVB*;
 • De financiële administratie van CVV de Jodan Boys;
 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen en wedstrijdinformatie;
 • Uitnodigen van leden voor de Algemene Ledenvergadering;
 • De vrijwilligersadministratie (Voetbal2000);
 • Het spelersvolgsysteem (Dotcom);
 • Spelersinformatie op de website (cvvdejodanboys.nl).

* Je kunt als lid zelf je privacy level aangeven bij de KNVB dit kan worden ingesteld in de “Voetbal.nl App”

Hoe lang bewaren we gegevens:

CVV de Jodan Boys zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen. Een aantal gegevens over je lidmaatschap worden bewaard voor de “speldendragers” administratie. Daarnaast dienen financiële gegevens tien jaar bewaard te worden.

Jouw persoonsgegevens delen met anderen:

Zonder uw toestemming verstrekt CVV de Jodan Boys uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In kaart brengen van je websitebezoek:

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Meer specifiek maakt CVV de Jodan Boys gebruik van de analyse tools van Google (Google Analytics) om het gebruik van de website te meten. Deze tool maakt alleen gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht CVV de Jodan Boys te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij CVV de Jodan Boys op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal CVV de Jodan Boys deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van CVV de Jodan Boys hebben ontvangen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@cvvdejodanboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We verzoeken je om in deze kopie; je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. CVV de Jodan Boys zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging:

CVV de Jodan Boys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met avg@cvvdejodanboys.nl

CVV de Jodan Boys heeft samen met haar leveranciers maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Websites van derden:

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van CVV de Jodan Boys. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. CVV de Jodan Boys raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. CVV de Jodan Boys aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

W I J Z I G I N G E N   E N   K L A C H T E N:


Wijzigingen Privacyverklaring:

CVV de Jodan Boys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u via avg@cvvdejodanboys.nl ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. CVV de Jodan Boys heeft een procedure waarmee datalekken gemeldt kunnen worden.

G E B R U I K S V O O R W A A R D E N   (D E   K L E I N E   L E T T E R T J E S):


Het bezoeken van de website houdt automatisch in dat de gebruiker de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

Auteursrecht – Deze website is de officiële website van CVV de Jodan Boys. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo´s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Beperking van licentie – Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele pc wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of her publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CVV de Jodan Boys is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van CVV de Jodan Boys.

Uitsluitingen – Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. CVV de Jodan Boys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert CVV de Jodan Boys niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Beperking van aansprakelijkheid – Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch CVV de Jodan Boys, noch enige van haar bestuur, vrijwilligers(commissies) en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien CVV de Jodan Boys op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van CVV de Jodan Boys het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

Schadeloosstelling – Hierbij stemt u er mee in CVV de Jodan Boys en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Kinderen jonger dan 16 jaar – Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat j

 • De site e-mailt of ons verzoekt jouw informatie te sturen;
 • Je formulieren invult en ons persoonlijke gegevens verstrekt;
 • Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.

Links op deze website – Op deze site bevinden zich links naar ander sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

Abonnement Nieuwsbrief – Het abonnement op de Nieuwsbrief is gratis. U kunt slechts een abonnement afsluiten als alle vereiste gegevens correct zijn ingevoerd. U kunt zich voor de nieuwsbrief afmelden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring – Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde)diensten die worden aangeboden via de officiële website van CVV de Jodan Boys.

Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden – CVV de Jodan Boys behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. CVV de Jodan Boys behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht – Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet- en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.
Overige bepalingen – Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

Copyright © CVV de Jodan Boys, mei 2018