In Nieuws

Geachte clubgenoten,

Hierbij treffen jullie de agenda van de komende ALV aan. Die zal zoals gemeld gehouden worden op dinsdag 12 december a.s. van 20.00 tot 22.00 in de Dug Inn van ons complex aan de Sportlaan. De agenda voor deze bijeenkomst is bijgevoegd. De stukken voor deze bijeenkomst zijn vanaf dinsdag 5 december op te vragen bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. We hopen u allen in groten getale op de ALV tegemoet te zien. Met vriendelijke groet,

Theo Vogelzang,

Secretaris AB.

 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Agenda – vaststellen
3. Ingekomen stukken en mededelingen – ter informatie
4. Verslag van de ALV van 21 juni 2023 – vaststellen
5. Financieel verslag 2022-2023 (Vereniging) – vaststellen
6. Verslag van de Kascommissie – ter informatie
7. Financieel verslag 2022-2023 (Stichting) – ter informatie
8. Verslag Raad van Toezicht Stichting – ter informatie
9. Voorstel voor vaststelling contributie seizoen 2023-2024  – vaststellen
10. Jaarverslagen diverse geledingen – ter informatie1-
11. (Her-)benoeming bestuursleden en benoeming lid Kascommissie – vaststellen
12. Instelling Commissie Normen en Waarden (Huishoudelijk Reglement) – instellen
13. Stand van zaken verduurzaming accommodatie De Jodan Boys  – ter informatie
14. Stand van zaken professionaliseringstraject De Jodan Boys – ter informatie
15. Rondvraag en sluiting