In Nieuws

Gouda, 28 november 2022

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van De Jodan Boys uit voor de volgende Algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 12 december a.s. vanaf 20.00 uur in de kantine van ons Sportcomplex Oosterwei (inloop vanaf 19.45 uur).

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de ALV van 21 juni 2022
 5. Bespreking financieel verslag Vereniging en Stichting 2021 – 2022
 6. Voorstel voor aanpassing contributie
 7. Bespreken jaarverslagen diverse geledingen
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden en kascommissie
 9. Problematiek stijgende energielasten
 10. Mogelijke doorontwikkeling accommodatie De Jodan Boys
 11. Toelichting op project ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’
 12. Rondvraag en sluiting