In Nieuws

Gouda, 10 juni 2022

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van De Jodan Boys uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 21 juni a.s. vanaf 20.00 uur in de kantine van ons Sportcomplex Oosterwei (inloop vanaf 19.45 uur).

 

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Verslag van de ALV van 14 december 2021
  5. Vaststelling begroting Vereniging 2022 – 2023 en toelichting begroting Stichting 2022-2023
  6. Bespreken resultaten Ledentevredenheidsenquête De Jodan Boys
  7. Rondvraag en sluiting

Het bestuur nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Belangstellende leden worden gevraagd om zich van te voren aan te melden bij de secretaris op het mailadres  secretaris@cvvdejodanboys.nl. De stukken voor de ALV zijn vanaf 14 juni a.s. beschikbaar  en worden op aanvraag toegestuurd. Wij zien uit naar uw komst.

Het bestuur.