In Nieuws, Nieuws Jodan Boys 1

Op dinsdag 14 december a.s. vindt onze volgende ALV plaats.

Aanvang 20.00 uur in clubgebouw de Dug Inn voor het bestuur en digitaal via Teams voor belangstellende leden.

Agenda 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Agenda vaststellen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de ALV van 22 juni 2021
 5. Financieel verslag 2020-2021 Vereniging
 6. Verslag van de Kascommissie
 7. Financieel verslag 2020-2021 Stichting
 8. Verslag Raad van Toezicht Stichting                       
 9. Voorstel voor vaststelling contributie seizoen 2022-2023  
 10. Jaarverslagen diverse geledingen
 11. Herbenoeming bestuursleden en benoeming lid kascommissie  
 12. Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf 1 december 2021 op te vragen bij de secretaris op het mailadres: secretaris@cvvdejodanboys.nl

Wanneer u digitaal deel wilt nemen aan de vergadering, laat dit dan ook even weten via  het mailadres: secretaris@cvvdejodanboys.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Theo Vogelzang, secretaris.