In Blogs

Er is de laatste tijd veel discussie binnen de club over de betrokkenheid van leden en ouders, daar waar het gaat om hun inzet bij de taken en verantwoordelijkheden om met name onze accommodatie draaiende te houden.

We horen vanuit het bestuur in de wandelgangen veel discussie en gemopper over het gebrek aan inzet van spelers en ouders bij al het vrijwilligerswerk wat binnen de club gedaan moet worden, ook naar buiten toe v.w.b. de ontvangst van bezoekende teams en scheidrechters (commissie-kamer). Dat is ook terecht.

Het lijkt er nu teveel op dat alle taken en verantwoordelijkheden op dat gebied teveel op de schouders rusten van een klein groepje mensen, die met hart en ziel de accommodatie draaiende houden en zich daar met name elke zaterdag weer voor inzetten.

Dat kan een tijdje goed gaan, maar op een gegeven moment houdt dat op en dan moet de club rigoureuze maatregelen gaan nemen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de accommodatie op bepaalde tijdstippen.  En wie wil dat nu? Niemand toch?

In onze bestuursvergadering van 9 oktober jl. hebben we ons over dit probleem gebogen en geconstateerd dat de betrokkenheid van leden en ouders op dit vlak helaas achter blijft. Wij vinden dat jammer. Ondanks herhaalde verzoeken aan leden en ouders om zich in te schrijven voor vrijwilligersdiensten blijkt dat de animo daarvoor tot op heden gering is. Dat is jammer. Er hebben zich inmiddels wel een aantal leden en ouders alsnog ingeschreven voor vrijwilligersdiensten, maar toch, het is nog niet genoeg.

Wij zouden graag zien dat alle leiders en aanvoerders hun teamgenoten en ouders aanspreken op het belang van deze diensten en hen aansporen om die te gaan vervullen. Wij zouden ook graag zien dat leden en ouders wat meer alert zijn op het invullen van de schema’s op onze site voor de vrijwilligersdiensten.

In het AB hebben we geconstateerd dat als hier geen verbetering in komt, we als vereniging wellicht ook wat harder op moeten gaan treden tegen  ‘dienstweigeraars’,  in de zin dat de sancties die staan voor het niet vervullen van vrijwilligersdiensten eerder en directer opgelegd worden. Dat betekent dat leden en ouders die herhaaldelijk in gebreke blijven bij het invullen en vervullen van hun vrijwilligersdiensten eerder en directer geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan, namelijk een speelverbod voor henzelf of voor hun kinderen.

Wij beseffen dat dat lastig is in een vereniging die gebaseerd is op wederzijds en vertrouwen en respect, maar dat moet dan ook wel van twee kanten komen. Wij hopen dat dit signaal tot een ‘wake-up call’ leidt bij leden en ouders en dat we daarmee onze bloeiende vereniging ook nieuw elan kunnen geven v.w.b. de betrokkenheid van alle leden en ouders bij het draaiende houden van onze organisatie.

Het bestuur staat altijd open voor een gesprek hierover met de leden en de eerstvolgende verenigingsgelegenheid daarvoor is de ALV van 11 december a.s.

Wij hopen u dan tegemoet te zien.

Groet,

Theo Vogelzang, secretaris AB